En què consisteix?

Una opció per a explotar els resultats de la recerca és constituir una empresa derivada que els desenvolupe i els conduïsca al mercat. És, a més, una possibilitat d’ocupació i d’emprenedoria per a personal doctor i tècnic temporals d’un grup de recerca.

Es consideren empreses derivades universitàries aquelles iniciatives empresarials en què la persona promotora pertany a algun dels estaments de la universitat, centres de recerca públics i OPIS (professorat, personal tècnic o administratiu i investigador), i es crea sobre la base del coneixement o tecnologia desenvolupada i la propietat de la institució, que es transfereix a l’empresa per a explotar-los.

Els elements imprescindibles són:

 • Un producte derivat dels resultats de recerca transferits, amb la maduresa suficient o proximitat al mercat per a sustentar l’activitat de l’empresa.
 • Un bon pla de negoci amb previsions de creixement i finançament.
 • Un equip promotor compromès amb el projecte i amb la funció gerencial ben definida des de l’inici.

En aquest context, una empresa derivada UPV és aquella empresa que:

 • Inicia i desenvolupa el procés de creació en el marc reglamentari sobre creació d’empreses de base tecnològica de la UPV.
 • Compta amb personal investigador de la UPV entre les persones promotores.
 • Basa l’activitat econòmica principal en l’explotació de drets de propietat intel·lectual o industrial (DPI-I) la titularitat de la qual correspon a la UPV i li siguen transferits.
 • Permet que la UPV puga participar-hi com a sòcia.

Des de 2010, de la UPV ja han sorgit més de 20 empreses derivades, que han generat teixit econòmic local, intensiu en coneixement. En la major part d’aquestes, la UPV també hi participa. Aquestes empreses poden accedir al Fons Tech Transfer UPV dedicat específicament a facilitar la llavor cabdal per a l’engegada d’empreses creades a l’entorn de la UPV.

Com es pot engegar el projecte?

Si voleu engegar un projecte d’empresa que utilitza resultats de la recerca generats a la UPV, contacteu amb l’Institut IDEAS UPV, que donarà suport en el procés d’engegada de l’empresa derivada.

El procediment per a la creació i el reconeixement de les empreses derivades UPV s’estableix en la Normativa de creació d’empreses de base tecnològica UPV, aprovada per Consell de Govern el 15 de maig de 2008.

Els serveis de la UPV implicats en el procés són:

 • L’Institut IDEAS: encarregat d’assessorar les persones promotores sobre el procés de creació, així com de tutoritzar i, posteriorment, avaluar el pla de negoci. (http://www.upv.es/entidades/ideas/)
 • L’i2T: encarregat de valorar la tecnologia a transferir i negociar la forma de transferència i la participació de la UPV en l’empresa, així com de proporcionar el suport legal fins a la constitució de l’empresa i el posterior seguiment d’aquesta.
 • La Fundació CPI, encarregada de gestionar els espais al Centre de Desenvolupament Empresarial de la UPV.

El procés que estableix la normativa comporta un temps perquè requereix reflexió, negociació i formalització. Els passos són:

 1. Comunicació en IDEAS del projecte empresarial.
 2. Identificació de resultats transferibles per l’i2T: han d’estar convenientment identificats i registrats en l’aplicació CARTA (intranet de la UPV).
 3. Presentació del pla de negoci de l’empresa en IDEAS: el pla de negoci reflecteix i desenvolupa el model de negoci en què l’empresa basarà l’activitat econòmica i l’explotació de la tecnologia. És un error considerar-lo un tràmit burocràtic, ja que és l’eina que ens permetrà situar l’empresa amb relació a uns paràmetres reals de mercat, la qual cosa suposa conèixer, calcular i reduir al màxim els riscos de la posada en marxa i assumir-los de manera controlada.
 4. Negociació entre i2T i promoció dels termes de la relació de la UPV i l’empresa derivada:
  • Participació en el capital social.
  • Llicència de la tecnologia i de la marca Spin-off UPV.
  • Pacte de socis.
 5. Informe de l’Institut IDEAS per als òrgans de govern sobre el pla de negoci i certificació com a EBT.
 6. Preparació dels documents legals (estatuts socials, pacte de socis, contracte de transferència i contracte de llicència de marca) per l’i2T, que seran visats per la Secretaria General: cal destacar que la UPV articula la seua relació com a sòcia en l’empresa mitjançant un contracte essencial, el pacte de socis, document que regula les relacions entre els socis, i entre aquests i l’empresa en determinats aspectes que permeten protegir aspectes econòmics i de relació, perquè funcione més bé la companyia.
 7. Aprovació pels òrgans de govern: Comissió de Recerca, Consell de Govern i Consell Social.
 8. Escriptura pública davant d’un notari.

Participació de la UPV

La UPV podrà participar com a sòcia en l’empresa en el marc previst per la Llei orgànica 6/2001 d’11 de desembre d’universitats i la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la Innovació. Per a fer-ho, caldrà comptar amb els tres element definits en el punt 1 i, a més, en la decisió de participar es valorarà amb una atenció especial l’explotació efectiva de la tecnologia transferida, la futura relació d’R+D entre la UPV i l’empresa, i les previsions de desenvolupament i creixement contingudes en el pla de negoci al costat d’un component gerencial sòlid.

En el cas que la UPV no hi participe com a sòcia, però s’hi donen els tres elements referits en el punt 1, podrà reconèixer formalment l’empresa com a derivada i concedir-li llicència gratuïta de la marca Spin-off UPV™.

Incentius per al personal investigador promotor

La participació de la UPV com a sòcia en l’empresa possibilita que es concedisca al PDI promotor COMPATIBILITAT per a poder tenir més d’un 10% en el capital social, poder formar part de l’òrgan d’administració i ser contractat per a realitzar determinades activitats en l’empresa, segons el procediment i els requisits que estableixen la disposició addicional 24 de la LOU 4/2007 i l’article 18.2 de la Llei 14/2011 de la ciència.

Es reconeixerà al PDI promotor la participació en l’empresa derivada com a APORTACIÓ EN INNOVACIÓ amb 14 punts com a màxim en el IAI, tal com estableix l’art 9, C)-10.4 del Reglament per a l’avaluació de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació de la UPV.

Transferència de coneixement a l’empresa derivada

La UPV transferirà els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals siga titular l’empresa, mitjançant llicència, per tal d’explotar-los.

El contracte de transferència és un document essencial en la relació entre la UPV i l’empresa, ja que inclou la llicència dels DPI-I transferits i regula uns drets preferents d’accés a R+D de la UPV. En aquests s’estableixen les condicions econòmiques que la UPV rebrà en canvi de la llicència, la valoració que se’n farà a preu de mercat i tenint en compte el grau de maduresa de la tecnologia i les previsions de desenvolupament de l’empresa que hi haguera en el pla de negoci.

Seguiment/relació Spin-off UPV

De la relació societària: generalment, la UPV NO INTERVÉ en la gestió de l’empresa dins de l’òrgan d’administració, sinó que exerceix els drets que la condició de sòcia i allò establert en el pacte de socis li atorguen en la Junta General de Socis, i serà la persona que dirigisca l’i2T qui acudisca en representació de la UPV.

De la transferència i relació d’R+D: segons allò convingut en el pacte de socis i regulat en el contracte de transferència, s’estableix una comissió mixta UPV-empresa derivada que realitza el seguiment d’explotació dels resultats transferits i de la relació d’R+D entre la UPV i l’empresa. La missió d’aquesta comissió mixta és vetlar per la gestió adequada del conflicte d’interès que poguera derivar-se en aquest àmbit. Està integrada pel vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, el director de l’estructura de recerca a què pertanyen el PDI promotor i la direcció de l’i2T per part de la UPV, i per qui l’empresa designe, per la seua banda, i que compte almenys amb una persona investigadora promotora.

Fonts de finançament

Aquest tipus d’empreses pot obtenir finançament per diferents vies:

Finançament públic:

Finançament privat:

Més informació

Consulta els casos d’empreses derivades UPV