Com es tramita la participació UPV en una associació, fundació o consorci?

En el cas en què calga que la UPV es done d’alta com a part d’una entitat jurídica, el procés, que requereix aprovació pel Consell Social, seguirà els passos següents:

  1. El PDI interessat haurà de presentar una manifestació d’interès motivada al vicerector de Recerca, Innovació i Transferència.
  2. La direcció de Coordinació i Suport a la R+D+I en difondrà la iniciativa a altre personal investigador UPV i obrirà un termini per a presentar manifestacions d’interès sobre aquesta.
  3. La direcció de Coordinació i Suport a la R+D+I convocarà les persones interessades perquè preparen una petició conjunta, la qual:
  • Ha d’indicar que els costos de participació en l’associació els han d’assumir les persones interessades i el procediment de gestió per a satisfer-los.
  • Ha d’indicar quina de les persones interessades és proposada com a representant de la UPV en les estructures estatutàries de participació (assemblees, comitès, etc.)
  • Ha d’indicar un temps mínim de participació en l’associació de dos anys.

4. La direcció de Coordinació i Suport a la R+D+I remetrà els estatuts de l’associació al Servei de Normativa i Inspecció perquè emeta un informe jurídic d’adequació de la legalitat sobre la possibilitat d’adhesió. Posteriorment, elevarà la petició conjunta perquè l’aprove la Comissió de Recerca i, si la participació és en una entitat amb personalitat jurídica, al Consell de Govern i Consell Social.

5. Una vegada aprovada la participació de la UPV i la designació del seu representant en l’entitat, la direcció de Coordinació i Suport a la R+D+I prepararà i remetrà la petició formal de participació en aquesta i publicarà en el web de la UPV aquesta vinculació.

6. En el cas que es tracte d’un partenariat en l’àmbit d’Horitzó 2020, la unitat CPI2020 donarà suport de secretaria tècnica al Grup d’Interès i organitzarà una llista de distribució i un repositori compartit.

En el cas en què la UPV ja participe en una associació o partenariat i un integrant del PDI desitge incorporar-se al Grup d’Interès, haurà de presentar a la persona representant UPV la seua voluntat d’adhesió a aquest.

Consulta les entitats en què participa la UPV

Associacions d’àmbit nacional o autonòmic

Associacions en l’àmbit Horitzó 2020

Altres entitats